GC 1.2.2: Using Patty Paper Teacher Video (Vimeo)

Click on the link below.

1. Screen shot:

Screen shot:

2. Screen shot:

Screen shot: